ก.อ.พ.ร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม

คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร) ร่วมกับฝ่ายกิจการพิเศษและกองกฎหมาย นำโดยนายวิชัย ธัญญพาณิชย์ อัยการอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการภาค ๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน ก.อ.พ.ร. พร้อมด้วยนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวทรงสุดา ถุงแก้ว หัวหน้างานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรณีที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และเปรียบเทียบแนวทางหรือหลักการในการดำเนินการด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตลอดรวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวมีผู้แทนจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.อ.ม.) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.อ.ร.) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของแต่ละมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยผู้แทนของแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและรูปแบบการดำเนินงานด้านการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของแต่ละมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของกฎหมายและหลักเกณฑ์ภายในของแต่ละมหาวิทยาลัย มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และร่วมกันอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงแนวทางในการพิจารณาวินิจฉัย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้นำองค์ความรู้และแนวทางหรือหลักการดำเนินการด้านอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ได้รับ ไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงานด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

       

ข่าว : นางสาวดารณี แสงวงค์ และนางสาวปณิดา โยมศรีเคน
ภาพ : นางสาวปณิดา โยมศรีเคน

Scroll to Top