ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และหารือแผนการดำเนินการหลังการแพร่ระบาด COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการขับเคลื่อนโครงการเพื่อมุ่งเน้นที่จะขยายเครือข่ายการศึกษาภูมิภาคเอเชียและพัฒนาคุรุศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: Quality Education SDG-4)เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับ Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จัดโครงการต่อเนื่อง 5 ปี UNESCO-KNUE UNITWIN PROGRAM ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และร่วมขับเคลื่อนโครงการโดยมหาวิทยาลัย 4 แห่ง 4 ประเทศ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประเทศไทย 2.Souphanouvong University จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3.University of Education จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 4.Indonesia University of Education จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จากประเทศไทย ได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพิ่มด้วย

สถาบันความร่วมมือจึงจัดกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2564 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ฝ่ายการต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมบรรยายและนำเสนอ 3 session ประกอบด้วย

  1. รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ให้การบรรยายพิเศษในช่วง Keynote Speech ในหัวข้อ Reinventing Teacher Education in Thailand after the COVID-19

  1. รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ นำเสนอในหัวข้อ Capacity Building for Teacher Training:Experience Sharing from KKU-Thailand ในช่วง Capacity Building for Teacher Training

  1. ผศ.ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผศ. ดร.นฤมล ช่างศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ ผศ.ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ นำเสนอในหัวข้อ Implementing STEAM activity through Blended-learning Classroom model (BLC) ในช่วง STEM & STEM Teacher Education

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference ยังได้รับเกียรติจาก Prof. Seong Joo Kang, Vice President of KNUE เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Prof. Kyung Koo HAN, Secretary-General, Korean National Commission for UNESCO กล่าวต้อนรับ Prof. Hee-chan Lew, อดีตอธิการบดี KNUE บรรยายพิเศษในช่วง Keynote Speech ภายใต้หัวข้อ Educational Innovation in the 4th Industrial Revolution อีกทั้งยังมีการนำเสนอและอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 1.STEM & STEAM Teacher Education 2.Educational Contents for Teachers 3.Capacity Building for Teacher Training 4.Curriculum Development for Teacher Education และ 5.Professional Development Practice

ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ KNUE ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนกว่า 50 คน และผู้เข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ กว่า 200 คน จาก 5 ประเทศ

 

Prof. Seong Joo Kang, Vice President of KNUE

Prof. Kyung Koo Han, Secretary-General, Korea National Commission for UNESCO

Prof. Hee-chan Lew, อดีตอธิการบดี KNUE

การนำเสนอและอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ (1)

การนำเสนอและอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ (2)

  

การนำเสนอและอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ (3)

การนำเสนอและอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ (4)

 Panel Discussion กิจกรรมการอภิปรายและสรุปผลการดำเนินการโดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยความร่วมมือ

ผู้เข้าร่วม ณ KNUE ประเทศเกาหลีใต้

ผู้เข้าร่วมผ่านทางระบบออนไลน์จาก 5 ประเทศ กว่า 200 คน

Scroll to Top