ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564

        วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี มี คุณสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  พร้อมการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)


       

        วาระการประชุมครั้งนี้มีวาระการเสนองบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ2565 โดยมี คุณภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของคณะวิชาตลอดจนค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของฝ่ายต่างๆที่ได้มีการยื่นของบประมาณไว้ โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมถึงการสรุปงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งจากส่วนงาน/หน่วยงาน วิสาหกิจ และสำนักงานอธิการบดี มีการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.06 โดยเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์และโครงการตามพันธกิจมีการพิจารณาจากกรอบการพิจารณา3ส่วนคือ 1.โครงการที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 11 ด้าน 2. โครงการที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 40 ด้าน และ 3.โครงการตรงตาม 70 OKR ทั้งนี้มีการให้คะแนนจัดระดับโครงการออกเป็น 5 ระดับตามความเกี่ยวข้องและสอดคล้องของกรอบหลักเกณฑ์ตลอดจนความสมบูรณ์ของรายละเอียดโครงการที่ได้เสนอขอไว้
       ในระหว่างการนำเสนอรายงานได้มีการชี้แจงซักถามจากผู้เกี่ยวข้องของส่วนงานในโครงการที่ยังมีข้อสงสัยและอยู่ระหว่างการเสนอรายละเอียดให้มีความครบถ้วน  ในการประชุมครั้งนี้ยังมีวาระการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการที่เกี่ยวกับ SDGs  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Gender Equality และระบบการรับฟังเสียงลูกค้า ที่นำเสนอที่ประชุมโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

Scroll to Top