คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขับเคลื่อน U2T สู้วิกฤตโควิด19 นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาจัดเตรียม Community Isolation

        โครงการ University to Tambon หรือ U2T เพื่อการยกระดับสังคมรายตำบลแบบบูรณาการองค์ความรู้โดยและขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน และเกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายอีสานตอนบนได้บูรณาการคณะหน่วยงานถึง 16 ส่วนงานเข้าดำเนินงานรับผิดชอบ 135 ตำบล


       

        ในช่วงปลาย เดือนกรกฎาคมนี้ ทีมปฏิบัติงานตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งรับผิดชอบโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านดินดำ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และ ครู นักเรียน และกลุ่มจิตอาสา และทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่เป็นกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา และโรงเรียนอีกสามแห่งภายในตำบลดินดำ จัดตั้งศูนย์พักคอยภายในชุมชน (Community Isolation)ภายในชุมชน ให้พร้อมรองรับผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง เป็นการแบ่งเบาอำนวยความสะดวก และกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลัก

 


       

        ทั้งนี้ในระหว่างกิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนโดยคุณโสมวิสา ทบประดิษฐ์ ร้านเพชรพาโชค ที่ได้มอบชุดกาวน์พลาสติกเพื่อเป็นเครื่องมือทางการแพทย์และพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้พักคอยดูอาการ
       นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาด และวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่ม อสม.และประชาชนที่สนใจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม โดยทางทีม U2T ได้เชิญแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การรับมือ และการป้องกัน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนด้วย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อใช้ฆ่าเชื้อ และทำสบู่ล้างมือ และสอนการล้างมือที่ถูกวิธีให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ –ข่าว
ขอบคุณข้อมูล/ภาพ – facebook สุขที่บ้านเฮา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top