คณะศึกษาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมสู่ชุมชนจัดค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20

ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “ค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20” ณ โรงเรียนออศิลปศาสตร์ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะครูโรงเรียนและนักเรียน ร่วมในพิธี

“ค่ายตุลาวิชาการ” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งครั้งนี้มีการแนะแนวศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำบุญ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยได้รับความร่วมมือและชื่นชมจากโรงเรียน ชุมชน และนักเรียน อย่างดียิ่ง กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 300 คนเป็นนักเรียน จำนวน 150 คน และนักศึกษา จำนวน 150 คน รวมไปถึงคณะครูและผู้นำชุมชน ทั้งนี้นักศึกษาและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเรื่องจิตอาสา การทำงานร่วมกัน การสร้างแรงบันดาลใจ และฝึกปฏิบัติทักษะที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดีต่อไป

Scroll to Top