ประกาศการให้หน่วยกิจกรรมในช่วง COVID-19 เป็นกรณีพิเศษ/Activity Credits during the outbreak of COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1386/2564) เรื่อง การให้หน่วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีพิเศษ

Khon Kaen University Announcement No. 1386 /2564 (Activity Credits for Khon Kaen University Students during the outbreak of COVID-19)

[ ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ]

Scroll to Top