มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถก ภาคเอกชน ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดย กองบริหารงานวิจัย จัดงานโครงการIP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย” โดยมี ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ในการนี้มีนักวิชาการ  ผู้สนใจจากภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมผ่านทาง ระบบออนไลน์  เป็นจำนวนมาก

โครงการIP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยนำโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนมาพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ตอบโจทย์ภาคเอกชนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีรายได้ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 3 ล้านบาท โดยคิดเป็น Impact value ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคเอกชนมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ภาคเอกชนยังมีข้อเสนอแนะว่าผลงานส่วนใหญ่เกิดจากโจทย์วิจัยที่ทีมนักวิจัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่ขาดการสำรวจความต้องการจากภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม ทำให้ผลงานส่วนใหญ่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

“การจัดงาน IP Day 20-21 ในวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รวบรวมตัวแทนนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ มาร่วมงานเพื่อที่จะรับข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรมและนำไปพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือ โครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมกับภาคเอกชนในอนาคต สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้”ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานวิจัย และ พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา มีความพร้อมในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์  ซึ่งผลงานบางส่วนมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ผลงานบางส่วนยังไม่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือ ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้จริง

“เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมๆกับตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในการนำไปต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ IP Day 2021 ขึ้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เข้ามาร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกันจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนำไปสู่ความร่วมมือการวิจัย และ พัฒนาผลงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

สำหรับการจัดงานโครงการIP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย” ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรม ด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน ด้านวัสดุการแพทย์ ด้านเครื่องสำอาง อาหารเสริม และ อาหาร เสวนาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมพิเศษจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  และการพูดคุยเพื่อหาแนวทางการสนับสนุน post doctoral researcher ให้กับโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม

KKU holds IP DAY 2021, a gathering of outstanding researchers and the private sector that aims to discuss new research topics and create innovations for Thai industries

https://www.kku.ac.th/11678

Scroll to Top