อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และมีนางสาวสุนิภา  ไสวเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  เป็นการประชุมร่วมกับการประชุมออนไลน์  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี_

_________ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนจากรัฐ  การดำเนินการตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

__________ผู้สนใจติดตามความคืบหน้าของการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา 1/2564 ได้ทางเฟซบุ๊คที่ Khon Kaen University | Facebook  และนักศึกษาสามารถแสดงความจำนงเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด ที่เว็บไซต์ https://relief-fund.kku.ac.th  โดยจะเปิดเว็บไซต์ให้ดำเนินการแจ้งตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top