หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกรไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ Thailand Accreditation Board for Engineering Education หรือTABEE จากสภาวิศวกร โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  สภาวิศวกรไทย ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ โดยยกให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น Full accreditation ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองจำนวน 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2568 ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการศึกษานี้ได้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ของ The Accreditation Board for Engineering and Technology หรือเรียกว่า ABET ที่มาจากหน่วยงานกำกับมาตรฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งก่อนหน้านี้หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานฯ TABEE มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 โดยการรับรองเต็มจำนวน 6 ปีการศึกษาในครั้งนี้ แบบ Full accreditation ระยะเวลาการรับรองระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2568 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานในประเทศและต่างประเทศทั้งในอดีตและในอนาคต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มีคณะทำงานที่พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร ตอบโจทย์ความต้องการด้านตลาดงานในและต่างประเทศ และจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ได้อย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ เน้นจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิคด้านอุตสาหกรรม ความรู้สำหรับอาชีพวิศวกรอุตสาหการ ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับภาคีวิศวกร  สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ  หรือศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในต่างประเทศ  มีความสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้

ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง การควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมซ่อมบำรุง วิศวกรรมความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม  กระบวนการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม และกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง  เป็นต้น

Industrial Engineering Program receives certification of standard from Thailand Engineering Council

https://www.kku.ac.th/11660

นางสาวจารุณี นวลบุญมา หน่วยสื่อสารองค์กร คณะวิศวฯ มข. รายงาน

Scroll to Top