KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 2 โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่า MBA คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม “องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น” กิจกรรมประชุมหารือเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจและร่วมผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นก้าวไกลไปสู่ระดับประเทศ โดยครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุม

สำหรับการประชุมองค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งมาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 ภายใต้พันธกิจหลักคือ 1. เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น 2.แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและเศรษฐกิจระหว่างกัน 3.ขับเคลื่อน ผลักดัน พัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญด้านอื่นๆของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น ประกอบไปด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทยฯ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น, สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดขอนแก่น ,สมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศในการประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมทั้งการซักถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละองค์กร เพื่อนำข้อคิดเห็นจากการประชุม ไปเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด และยึดมั่นในการทำคุณประโยชน์ สร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิด ให้มีแก่สาธารณชนจังหวัดขอนแก่นตลอดไป

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

KKBS hosts Khon Kaen Economy Organization Network Meeting

https://www.kku.ac.th/11657

Scroll to Top