กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH” ส่งเสริม – เตรียมพร้อมนักวิจัย มข.เพื่อพิชิตทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นเลิศในต่างประเทศ

เมื่อวันที 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.45-12.30 น. กองการต่างประเทศ มข. ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH” เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยได้เรียนรู้ เข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆของสถาบัน The National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนนี้ โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 67 คน โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom

รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ กล่าวว่า “การที่จะได้รับทุน NIH ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทั้งกับบุคลากรภายในและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ทำให้มีการตีพิมพ์งานวิจัยร่วมกัน โดยมากมักเป็นงานวิจัยที่มีคะแนนการอ้างอิง หรือ Citation สูง และมี Impact สูงมาก เป็นผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีชื่อเสียง หรือ Reputation มากขึ้น และมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก: “A World-Leading Research & Development University ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ฝ่ายการต่างประเทศจึงได้ร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาในการสร้าง Ecosystem สำหรับการวิจัยกับคู่ความร่วมมือชั้นนำของโลก และเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการขอทุนการวิจัยต่างประเทศมากขึ้น สถาบัน NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานวิจัยด้านการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาคมโลก โดยจะให้การสนับสนุนทุนแก่นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 ราย หรือมากกว่า 2,500 สถาบันต่อปี จากตัวเลขดังกล่าว จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของแหล่งทุนต่างประเทศที่น่าสนใจและ มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรผลักดันให้คณาจารย์และนักวิจัยเข้าถึงแหล่งทุนนี้”

ดังนั้น การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จึงมีส่วนช่วยผลักดันให้คณาจารย์และนักวิจัย มข. ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเพิ่มสัดส่วนคะแนนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ของสถาบันการจัดอันดับ QS World University Rankings ในอนาคต ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์และนักวิจัย มข. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยตรง

ทั้งนี้ หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ประกอบไปด้วย:

1. Introduction to the National Institutes of Health (NIH): แนะนำสถาบัน NIH โดย ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา, Tropical Disease Research Center Department of Pathology, Faculty of Medicine, KKU
2.NIH Funding Opportunities & Resources: แนะนำเทคนิคการเข้าถึงแหล่งทุนและเงื่อนไขต่างๆของแหล่งทุน NIH โดย รศ.ดร. เทวราช หล้าหา, Department of Parasitology, Faculty of Medicine, KKU
3.Mini-Workshop: Practical Grants Exercises นำเสนอวิธีการเตรียมความพร้อม การสมัครในระบบ Assist การคำนวณ F&A และการจัดทำรายงานทางการเงินและสรุปโครงการ โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ Dean of Faculty of Dentistry, KKU และ อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล,Department of Preventive Dentistry, Faculty of Dentistry, KKU
4.Panel Discussion:/ เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับทุน NIH โดย ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา, รศ.ดร. เทวราช หล้าหา และ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ โดยมี อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

IAD KKU organizes an online workshop “Conquering foreign research fund, NIH grants” to encourage and prepare KKU researchers gaining research scholarships from renowned research institutes abroad

https://www.kku.ac.th/11654

ข่าว/ภาพ: พราวแสง ภูสิงหา , เสาวณีย์ นามทะจันทร์ กองการต่างประเทศ

Scroll to Top