สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ Lao TPHI ภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ Lao TPHI พร้อมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภูมิภาคเอเชียร่วมกันอย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชมรมศัลยแพทย์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี Lao Tropical and Public Health Institute กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ Mahosot Hospital, Lao PDR จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd ASEAN Cholangiocarcinoma Conference (ACCA 2019)  ในหัวข้อ “Combating Cholangiocarcinoma in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรม Landmark นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr Sengchanh Kounnavong, Director General, Laos TPHI กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และปาฐกถาพิเศษจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนวิจัยจาก The Kadoorie Charitable Foundation ประเทศฮ่องกง ผ่าน Imperial College London ประเทศสหราชอาณาจักร ให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “Combatting Cholangiocarcinoma in the LAO PDR” ใน สปป.ลาว เป็นเวลา 3 ปี โดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถการวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศลาว ไทย และประเทศในภูมิภาค มุ่งพัฒนาความร่วมมือของนักวิจัยใน ลาว ไทย สหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งให้เกิดความร่วมมือในระดับประเทศลาวและไทย (MOU) ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในทั้ง 2 ประเทศและรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศลาว ร่วมกับสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว (Lao TPHI) มาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยโครงการได้ดำเนินการพัฒนาระบบ Lao GMS Cohort ขึ้นมาเพื่อใช้ลงทะเบียนและเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยง และได้ทำการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง พร้อมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ไปแล้ว จำนวนกว่า 1,243 ราย พร้อมกันนี้ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีทั้งแพทย์และพยาบาล สปป.ลาว จำนวนทั้งสิ้น 61 คน

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ ตลอดทั้ง 3 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้านำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งหมด 67 หัวข้อ มีผู้เข้าร่วมประชุม บรรยาย และนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวนทั้งหมดกว่า 200 คน ประกอบไปด้วยทั้งแพทย์ พยาบาล อาจารย์ผู้สอน นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท-เอก จากไทยและ สปป.ลาว และนักวิจัยจากแถบประเทศเอเชียและยุโรป จำนวนกว่า 8 ประเทศ รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทั้งไทยและ สปป.ลาว

ในการบรรยายครั้งนี้  กล่าวถึงเรื่องการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ การนำเสนอสถานการณ์ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เทคโนโลยีและวีธีการผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน้ำดี การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยและรักษา แนวทางการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการแพทย์แบบแม่นยำ BioMarker การสร้างเครือข่ายการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี และการสร้างภูมิต้านทานป้องกันแก้ไขพยาธิใบไม้ตับด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง สปป.ลาว ซึ่งกำลังดำเนินงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ภารกิจของสถาบันฯ มุ่งบูรณาการเอาองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านมาร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมให้กับประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นจำนวนมาก การประชุมหารืออันนำไปสู่ความร่วมมือกันของภาคเครือข่ายในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ที่จะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านสาธารณสุข การแพทย์ และวัฒนธรรมทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ว่าด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

ข่าว/ภาพ   :   ปณิธาน  ศรีบุญเรือง

 

Scroll to Top