มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมลงนาม  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบเนื่องจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ณ กองอาคารและสถานที่ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแล้วยินดีให้ความอนุเคราะห์ จึงได้รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  และ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีที่จะได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในการที่ ระบบสนับสนุนโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภคต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรของสถาบันของท่านได้มาฝึกฝนเรียนรู้

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสร่วมมือ คิดว่าการร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทางวิทยาลัยได้ที่ฝึกงานให้กับนักศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่มาดูแลนักศึกษาด้วยเช่นกัน  ขอขอบคุณทางสถาบันที่ริเริ่มมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังว่าความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์กับสถาบัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะได้มีประสบการณ์ และขอให้การร่วมมือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งของสถาบันและนักศึกษาและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กล่าวว่า  อาชีวศึกษาเปิดสอน 3 ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 กำหนดไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนหากเป็นระดับ ปวช ปวส ต้องเป็นการจัดในระบบ และ ระบบทวิภาคี โดยในระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ในพรบเขียนไว้ว่าให้จัดเป็นระบบทวิภาคีได้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สถานประกอบการ กับ สถานศึกษาต้องร่วมกันจัดการเรียนการสอนซึ่งในทางนิตินัยต้องมีการ MOU ร่วมกัน ฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการ MOU ร่วมกันในวันนี้

“การที่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตจะต้องเข้ารับการศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ภายใต้การกำกับของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จึงขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม และ พัฒนาตนเองตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน” นายสิทธิศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี  นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรับผิดชอบในการ ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดทำแผนการเรียนการสอนและแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  โดยจะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มีการออกใบรับรองการฝึกงานให้แก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร

KKU joins Vocational Education to open a space for student practice, enabling students to train in a real situation and acquire occupational skills

https://www.kku.ac.th/11650

Scroll to Top