การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564      

         วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นเลขานุการที่ประชุม ซึ่งองค์ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานสภาพนักงาน คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีการประชุมภายในห้องประชุม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล  (Video Conference)
        เริ่มเปิดการประชุม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งผลการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อที่ประชุม จากนั้น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ในฐานะเลขนุการที่ประชุม ได้รายงานเรื่องที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
        จากนั้นจึงเป็นเรื่องสืบเนื่องคือ SDGs THE Impact Ranking & Rebound for Quality Growth ต่อด้วยเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคือ การขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย  การขออนุมัติจัดตั้ง KKU Academy สำนักงานอธิการบดี และ ข้อเรียกร้องของนักศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / รายงาน
อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / ภาพ

Scroll to Top