สถาปัตย์ มข. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ความท้าทายของการพัฒนาเมืองในวิถีใหม่ หรือ Urban Challenge for New Normal

คณะสถาปัตย์ มข. ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่  8 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางออนไลน์

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมืองครั้งที่ 8   ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร ได้กล่าวถึงการจัดประชุมว่า “เครือข่ายมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน ได้แก่   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย    เราได้ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมวิชาการที่มีชื่อว่า Urpas เป็นการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมืองระดับชาติ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  และได้จัดต่อเนื่องมา 8 ปีแล้ว และในโอกาสที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครบวาระการก่อตั้ง 33 ปี ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีนี้

 

Theme ของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เราได้มองเห็นความท้าทายในการ พัฒนาเมืองในวิถีใหม่ หรือ Urban Challenge for New Normal   ซึ่งเป็นประเด็นอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ที่ได้ส่งผลกระทบต่อวงวิชาการและวงการวิชาชีพด้านพัฒนาเมืองอย่างชัดเจน ในหลายมิติ  เช่น การเดินทาง ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมเมือง เป็นต้น ทำให้คนเมืองต้องปรับวิถีชีวิตใหม่ให้รับกับระบาดโรค   สถาบันเครือข่าย จึงเห็นควรให้มี การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563/2564  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางออนไลน์ เพื่อแสดงบทบาทเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเมืองและเพื่อสร้างเวทีให้แก่นักวิชาการและนักวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมืองได้นำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด และวิธี แนวทางเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว

การประชุมวิชาการครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภู่จินดา นายกสมาคมนักผังเมืองไทย ให้เกียรติเป็นองค์ปาถก หัวข้อ เมืองหลังโควิด  และมีนักวิชาการ ได้ร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 17 บทความ ซึ่งจำแนกเป็น Theme ย่อยได้ 3 Theme ได้แก่

1)       การพัฒนาเมืองในยุค New Normal จำนวน 5 บทความ

2)       การออกแบบเมือง การขนส่งและที่อยู่อาศัยระดับเมืองในยุค New Normal จำนวน  6 บทความ

3)       ระบบนิเวศน์และการอนุรักษ์เมืองในยุค New Normal 6 บทความ”

 

สำหรับ เครือข่ายมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน ได้แก่ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภาควิชาการวางแผนและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สาขาวิชาการผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภาควิชาการออกแบบและการวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตรสิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย  ทั้ง 8 สถาบัน ได้ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมวิชาการที่มีชื่อว่า Urpas เป็นการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมืองระดับชาติ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมา 8 ปีแล้ว และการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้ด้านการวางแผนภาคและเมือง มีบทบาทต่อเมือง มีคุณค่าต่อชาวเมือง และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและนำเสนอทางออกให้แก่ประเทศไทย อีกทั้งเกิดการขยายผลด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพการพัฒนาเมืองต่อไป

ข่าว : พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ภาพ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

KKU Architecture holds the 8th National Conference on Urban and Regional Planning Academic Symposium or the Urban Challenge for New Normal

https://www.kku.ac.th/11642

Scroll to Top