U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน

ในปัจจุบันมีการระบาดของโรค “ลัมปี สกิน” ซึ่งเป็นโรคระบาดจากเชื้อไวรัสพบในโค กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้อง เกิดขึ้นครั้งแรกในไทย ยังวิกฤติหนักมีสัตว์ป่วยและตายสะสมเป็นจำนวนมาก และเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงได้ให้ความสำคัญและหาทางเร่งระงับการแพร่ระบาด เพื่อมิให้กระทบต่อเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือ

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ซึ่งเป็นโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Intergrator และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน   ทางคณะฯ จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ  เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคระบาดในโค กระบือ (ลัมปีสกิน) และเสริมสร้างแนวทางในการดำเนินกิจกรรมแก้โรคระบาดในพื้นที่ตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ปศุสัตว์อาสาและผู้นำชุมชน  ปศุสัตว์อำเภอจำนวน และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 50 คน  ในตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการ  โดยจะจัดขึ้นในวันที่  17-18 กรกฎาคม  2564  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปีสกิน กำหนดให้มี กิจกรรมย่อยและวิธีดำเนินการ การบรรยายเรื่องการป้องกันละรักษาโรคระบาดในโค-กระบือ (ลัมปีสกิน) และ การฝึกตรวจและรักษาโรคในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรระดับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาโรคลัมปีสกิน โดย ผศ.นสพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการให้คำปรึกษา ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว : พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ภาพ : ผศ. ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

Scroll to Top