คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ 11/2564

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันกับระบบ Zoom Meeting  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย โดยมีวาระการประชุมสืบเนื่องในเรื่องการออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมไปถึงการพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID -19 อีกด้วย

__________ทั้งนี้   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ ในการพิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย หรือที่มิได้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ รวมทั้ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

ข่าว  :   วัชรา น้อยชมภู

ภาพ :   วัชรา  น้อยชมภู  / Lukman Ardiansyah

Scroll to Top