U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร หัวหน้าสาขาส่งเสริมการเกษตรและเชิงเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตและนักศึกษาในพื้นที่ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีความรู้และทักษะการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชนที่มีอยู่แล้ว และภายใต้การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ หัวข้อในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ออกแบบสื่อดิจิทัล เครื่องมือในการออกแบบสื่อ และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย (VDO) โดยมี นายไพศาล เอกวัฒน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม ซึ่งจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การจัดอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจาก ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ทั้ง 2 พื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของดีหรือคนเด่นในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในทางการตลาดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการให้แก่คนทั่วไปได้รับทราบ โครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีหัวข้อคือ 1. ออกแบบสื่อดิจิทัล 2. คุณค่าของงานออกแบบ 3. หลักการออกแบบที่ดี 4. องค์ประกอบศิลป์ 5. เครื่องมือในการออกแบบสื่อ 6. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 7. การเขียนบทในการทำสื่อมัลติมีเดีย https://meet.google.com/vym-yqvv-irj 8.เทคนิคกล้อง 9. การลำดับภาพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำ Mockup และ E-Book

กิจกรรมครั้งนี้ มีบัณฑิตและนักศึกษา ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าร่วมอบรมจาก 2 ตำบล คือ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 26 คน

สุดท้ายนี้โครงการฯ ขอขอบคุณนายไพศาล เอกวัฒน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการฝึกอบรม โครงการฯ โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบัณฑิตและนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำไปพัฒนาและต่อยอดการผลิตสื่อเพื่อใช้ในโครงการฯ ต่อไปได้

 

ข่าว : นางสาวชลธิชา ภูลคร (นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ U2T ตำบลโคกสง่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ: ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบลโคกสง่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top