U2T คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกองสื่อสารฯ มข. อบรมเขียนข่าว PR แก่ผู้ประสานงาน U2T

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” แก่ผู้ประสานงานในโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์  โดยมี นางวัชรา
น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรหลักในการฝึกอบรมร่วมกับ นางสาวจิราพร  ประทุมชัย
นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเขียนข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 35 คน

การประชาสัมพันธ์ เป็นการบริหารจัดการด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่มีการวางแผน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างการยอมรับ ตลอดจนทัศนคติที่ดีให้กับองค์กรในกลุ่มสาธารณะชนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและการสนับสนุนที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรดาเนินไปด้วยดีบรรลุเป้าหมาย

นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า แม้จะไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านการเขียนข่าวมาโดยตรงก็สามารถเขียนข่าวแบบมืออาชีพได้ หากได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการเขียนข่าวที่ถูกต้อง จึงเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานภายใต้งานโครงการฯ จะสามารถเขียนข่าวเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับ ตลอดจนทัศนคติที่ดีให้กับองค์กรในกลุ่มสาธารณะชนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ด้านนายศักดา สายศร ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ที่เข้าร่วมอบรบได้กล่าวว่า การได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำให้ได้รับความรู้และเทคนิคที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับสารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สุดท้ายนี้โครงการฯ ขอขอบคุณ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวจิราพร ประทุมชัย นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้  การจัดอบรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนข่าวแก่ผู้ประสานงานในโครงการ U2T ให้สามารถเขียนข่าวเพื่อสื่อสารการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการเขียนข่าวรุ่นใหม่ๆ และสร้างบุคลากรให้กับวงการการเขียนข่าวเพิ่มในอนาคต โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเข้าร่วมอบรมให้สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดการเขียนข่าวเพื่อใช้ในโครงการฯ ต่อไป

ข่าว : นางสาวอรปรียา เกรียงศรี, นางสาววราภรณ์ สวัสดิ์นะที ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top