U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มข.โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มข.โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปี สกิน ณ ศาลาวัดถาวร บ้านหนองบะ หมู่ 3 และที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแกมน หมู่ 1 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายภูวดล บินสุหลง นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และนางสาวน้ำอ้อย แสงทอง เป็นผู้ช่วยวิทยากร  การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่อาสาในชุมชนมีความรู้และทักษะในการรักษาโคในชุมชนเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน โปรแกรมการรักษา และฝึกปฏิบัติการรักษาสุขภาพโคเบื้อต้นเนื่องจากโรคลัมปี สกิน ได้แก่ การควบคุมบังคับโคด้วยเชือก การตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ และการเลือกใช้ยาในการรักษา เพื่อให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในชุมชนที่เดือดร้อนจากปัญหาโรคลัมปี สกิน

การจัดอบรมดังกล่าว เป็นผลมาจากมาจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน  (Lumpy skin disease : LSD) ในโค อย่างรุนแรงในพื้นที่ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้รับความเดือดร้อน มีโคป่วยในพื้นที่จำนวนมาก และมีการตายจำนวนหนึ่ง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้เกิดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งโรคดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว รองศาสตราจารย์.ดร.กฤตพล สมมาตย์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคในพื้นที่ เล็งเห็นว่า การพัฒนาองค์ความรู้ในการรักษาที่ถูกต้องและการฝึกทักษะในการรักษา โดยคนในชุมชนได้เอง จะทำให้เกษตรกรสามารถรักษาโคป่วยได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทำให้ลดอัตราการตาย และความเสียหายทางธุรกิจให้กับเกษตรกรได้ จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มข.โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปี สกิน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีนายภูวดล บินสุหลง นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และนางสาวน้ำอ้อย แสงทอง เป็นผู้ช่วยวิทยากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ มีหลักสูตรในการฝึกอบรมคือ 1.วิธีการควบคุมบังคับวัวด้วยเชือก 2.วิธีการตรวจอุณหภูมิวัดไข้โคเนื้อด้วยปรอดวัดไข้ 39.5 ℃ 3.วิธีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ 4.วิธีการเลือกใช้ยาภายนอกและยาฉีดแก้ปวด ลดไข้ และปฏิชีวนะ 5.โปรแกรมการรักษาโรคลัมปี สกิน (สำหรับโคท้อง/ โคไม่ท้องทั่วไป)

กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้นำชุมชน และเกษตรกร เข้าร่วมฝึกอบรมจาก 7 หมู่บ้านคือบ้านหนองแกมน บ้านคูขาด บ้านหนองบะ บ้านหนองแวงกลาง บ้านหนองไผ่ บ้านโคกสว่าง และบ้านหนองสมบูรณ์ จำนวน 86 คน และมีการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งบัณฑิตและประชาชน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการให้คำแนะนำและให้บริการแก่คนในชุมชนร่วมกับโคบาลอาสา โดยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติงานได้จำนวน 20 คน มีวัวที่รักษาทั้งหมด 11 ตัว หายดีแล้ว 10 ตัว กำลังรักษา 1 ตัว

สุดท้ายนี้โครงการฯ ขอขอบคุณนายรังสิทธิ์ เถียรวิทวัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการฝึกอบรม โครงการฯ ขอขอบคุณปศุสัตว์อำเภอพล นายมานพ แก้วมาตย์ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความเห็นชอบ พร้อมคำแนะนำในการดำเนินโครงการ โครงการฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำชุมชน ปศุสัตว์อาสา และเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมอบรมดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มาขอใช้บริการด้วยจิตอาสา โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ให้สามารถผ่านพ้นวิฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้

 

ข่าว : นายธนากร ด้วงนิล (ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโคกสง่า)

ภาพ: ทีมมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโคกสง่า

Scroll to Top