การจัดการเรียนสอนของคณะต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

คณะ การจัดการเรียนการสอน ประกาศคณะ
 คณะเกษตรศาสตร์ ออนไลน์ (ผสมผสาน)  10/2564
 คณะเทคโนโลยี  ออนไลน์ (ผสมผสาน)  15/2564 , 16/2564
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ออนไลน์  50/2564
 คณะวิทยาศาสตร์  ออนไลน์ (ผสมผสาน)  66/2564
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ออนไลน์ (ผสมผสาน)  ป้ายประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะการจัดการเรียนการสอนประกาศคณะ
 คณะพยาบาลศาสตร์ออนไลน์ (ผสมผสาน) แจ้งในเว็บไซต์คณะ
 คณะแพทยศาสตร์ ออนไลน์ (ผสมผสาน) 170/2564
คณะเทคนิคการแพทย์ ออนไลน์ (ผสมผสาน)แจ้งในเว็บไซต์คณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออนไลน์ (ผสมผสาน) แจ้งในเว็บไซต์คณะ
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ออนไลน์ (ผสมผสาน)แจ้งในเว็บไซต์คณะ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะ/วิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนประกาศคณะ
 คณะศึกษาศาสตร์ออนไลน์ (ผสมผสาน)แจ้งในเว็บไซต์คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออนไลน์ (ผสมผสาน) 170/2564
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ออนไลน์ 65/2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออนไลน์ (ผสมผสาน)แจ้งในเว็บไซต์คณะ
 คณะเศรษฐศาสตร์ ออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์
 คณะนิติศาสตร์ ออนไลน์ (ผสมผสาน) แจ้งในเว็บไซต์คณะ
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ออนไลน์ (ผสมผสาน)แจ้งในเว็บไซต์คณะ
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการออนไลน์ (ผสมผสาน) แจ้งในเว็บไซต์วิทยาลัย

กลุ่มสหสาขาวิชา

คณะ/วิทยาลัย/สถาบันการจัดการเรียนการสอนประกาศคณะ
 บัณฑิตวิทยาลัยออนไลน์  90/2564
วิทยาลัยนานาชาติ ออนไลน์  27/2564
คณะสหวิทยาการ ออนไลน์ (ผสมผสาน)53/2564
 สถาบันภาษา ออนไลน์แจ้งในเว็บไซต์สถาบัน
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ออนไลน์ แจ้งในเว็บไซต์สถาบัน
Scroll to Top