คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ“SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education”

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  จัดโครงการ “SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education” ณ ห้อง INNOVATION PARK อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 ในปัจจุบันความเป็น Digital ได้แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนจนทำให้เกิดคำพูดที่คุ้นหูที่สะท้อนความเกี่ยวพันแบบแนบแน่นได้แก่ Digital Education  ซึ่งความเป็นดิจิทัลได้เข้าสู่แม้กระทั่งในกระบวนการการศึกษา ที่จะต้องมีทั้ง “ผู้เรียน” ที่เป็น “Digital Student” ที่จะเติบโตเป็น “Digital Citizen” ซึ่งต้องอาศัย “ครู” (Teacher) ที่ต้องเป็น “Digital Teacher”และต้องเป็น “SMART Teacher” (ครูอัจฉริยะ) พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดี คณะสหวิทยาการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาบุคคล ดัวยให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ซึ่งหมายถึง หลักสูตรที่มีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรเดิมที่เน้นการสอน (Teaching Paradigm Curriculum) มาเป็นหลักสูตรใหม่การเน้นการเรียนรู้ (Learning Paradigm Curriculum) หรือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่เน้นการเรียนรู้โดยมี 5 องค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนดังนี้ 1) การปรับเปลี่ยนพันธกิจและเป้าหมาย ซึ่งเปลี่ยนจาก “อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้”เป็น “อาจารย์ทำให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง”  2) การปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์  จากเดิมที่ “อาจารย์ส่งมอบสาระความรู้โดยการสอน” เป็น “อาจารย์ส่งมอบสาระความรู้โดยการออกแบบวิธีเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนของนักศึกษา” และ 3) การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน จาก “การประเมินผลการเรียนรู้” เป็น “การประเมินเพื่อการเรียนรู้” ดังนั้น ทางฝ่ายการศึกษาของคณะสหวิทยาการ ได้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง (Experimental learning) จึงได้จัดโครงการ “SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education” คณะสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาอาจารย์เพื่อตอบการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและสอดคล้องการนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและคณะ อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

Scroll to Top