วารสารวิชาการ BEI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กลับเข้าสู่ฐาน TCI tier 1 แล้ว

วารสารวิชาการทางด้านการออกแบบและวางแผน Built Environmenr Inquire:BEI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลับเข้าสู่ฐาน TCI tier 1 แล้ว

ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการทุกท่าน ซึ่งมี ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี , รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล , ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร , อ.ลัทธพร จันทองหลาง คุณหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ์  , คุณพิมพ์ขนก ศรีสุริยะมาตย์ , คุณมณีรัตน์ วีระกรพานิช และ คุณอนุพันธ์ พันธ์อมร  รวมถึง ผู้เขียนบทความลงในสารสารทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วย

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในขอบเขตเนื้อหาทางด้านรับบทความด้านการออกแบบสร้างสรรค์  การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง การวางแผนภาคและเมือง และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ BEI  ได้ที่
E-mail :  journalarchkku@gmail.com หรือ Facebook : https://www.facebook.com/Arch.Journal.kku
สามารถอ่านวารสารได้ที่  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/index

ข่าว : รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ภาพ: ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

Scroll to Top