ประกาศ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1211/2564) เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

[ ดาวน์โหลดประกาศ ]

คำแนะนำสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. นักศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ดังนี้

D: Distancing ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

M: Mask Wearing ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากที่พักอาศัย

H: Hand Washing ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เมื่อหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะ

T: Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจทุกครั้งก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ

T: Thaichana ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ

2. ให้นักศึกษาทุกคนเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดและแพร่กระจายของเชื้อ เช่นการเข้าไปยังบริเวณที่มีผู้คนจำนวนมากหรือมีความเสี่ยง การรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ การสังสรรค์หรือรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม การเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีความจำเป็น เป็นต้น

3. ติดตามข่าวสาร เฝ้าระวังตัวเอง สังเกตอาการตัวเอง และบันทึกไทม์ไลน์ของตัวเอง

4. ติดตามประกาศหรือข้อมูลของมหาวิทยาลัย คณะวิชา รายวิชาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่การจัดเรียนการสอนเป็นลักษณะออนไลน์ทั้งหมด หรือไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชะลอการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน โดยให้เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ในที่พักอาศัยของตัวเอง

5. นักศึกษาที่เดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1211/2564) เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

About The Author

Scroll to Top