คณะเภสัชศาสตร์จับมือ MBA มข. ลงนาม MOU การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา

        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญาระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นผู้ร่วมลงนามและรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากร ทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

        ตามที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในเรื่อง การจัดกระบวนการเรียรรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm curriculum) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา(Education Transformation) และเป็นโอกาสทางการศึกษา ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตกลงร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไปได้
        พิธีเริ่มขึ้นโดย รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ กล่าวรายงานความว่า “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญามีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการบริหารธุรกิจ ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร”
        จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมกล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา

        บันทึกตกลงความร่วมมือนี้ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตกลงร่วมมือดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา คือ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไปได้โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญาในรูปแบบข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ข่าว ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ ชายชาญ หล้าดา

Faculty of Pharmaceutical Science and MBA, KKU sign an MOU for a dual-degree program

https://www.kku.ac.th/11435

 

 

Scroll to Top