U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน เช่น แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่จากน้ำมันรำข้าวและครีมนวดผม”

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน เช่น แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่จากน้ำมันรำข้าวและครีมนวดผม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าครองชีพในครัวเรือน และสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมของชุมชนได้

 

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน เช่น แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่จากน้ำมันรำข้าวและครีมนวดผม” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ พื้นที่ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงาน ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้สาธิตวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนชนิดต่างๆ ได้แก่ 1) สบู่จากน้ำมันรำข้าว 2) น้ำยาล้างจานมะกรูดขมิ้นและน้ำยาล้างจานมะกรูดอัญชัน 3) ครีมนวดผมอัญชันและครีมนวดผมใบเตย และ 4) แชมพูมะกรูดอัญชัน โดย รศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน เช่น แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่จากน้ำมันรำข้าวและครีมนวดผม” เกิดขึ้นเนื่องจากผลการสำรวจของคณะทำงาน พบว่า พื้นที่ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นตำบลเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำหัตถกรรมผ้าไหม การประมงน้ำน้อย และการเลี้ยงโคเนื้อ ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบภัยแล้ง ไม่มีน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและมีจำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติน้อย ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหัตถกรรมผ้าไหมและการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่ายเป็นหลัก ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ยังพอมีเวลาว่างและกลุ่มว่างงาน ทำให้เกษตรกรมีความสนใจพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพภายในครัวเรือน เช่น การผลิตน้ำยาล้างจาน 3.5 ลิตร ใช้ต้นทุน 75-100 บาท การผลิตครีมนวดผม 2.5 ลิตร ใช้ต้นทุน 120 บาท และการผลิตแชมพู 4 ลิตร ใช้ต้นทุน 105-135 บาท และเกษตรกรสามารถต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้เสริมต่อไป นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนชนิดต่างๆ ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมนี้ ดำเนินการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม กำนันตำบลกุดเพียขอม และผู้นำหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์และประสานงานเป็นอย่างดียิ่ง ในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะทำงานได้จัดทีมงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ติดตามการนำองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน เช่น แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่จากน้ำมันรำข้าวและครีมนวดผม รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการ U2T ในลำดับต่อไป

 

Scroll to Top