ผู้บริหาร HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) เสนอแผน Smart Education snd Smart Healthcare

          วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ผศ.นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู  รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ดร. กิตต์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิตัล ได้รับฟังการเสนอเสนอข้อมูลโครงการ Smart Education snd Smart Healthcareโดยเทคโนโลยี Smart Network 5G,Cloud AI จาก ผู้บริหาร HUAWEI  TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.

       การนำเสนอข้อมูลโครงการ Smart Education snd Smart Healthcare เริ่มในเวลา 13.30 น.โดยมี คุณ วรวิทย์ จำปาไชยศรี รองประธานอาวุโสกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์  คุณประยุทธ ตั้งสงบ Chief Technology Officer (CTO) พร้อมคณะได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทพร้อมกับตัวอย่างความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆในแบบของเทคโนโลยี Smart Network 5G และ Cloud AI โดยนำตัวอย่างของการพัฒนาและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเช่นสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริการที่ทันสมัยโดยในการนำเสนอครั้งนี้มีความคาดหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเทคโนโลยีมาเพื่อการพัฒนาด้าน Smart Education and Smart Healthcare
          ที่ประชุมได้มีการซักถามถึงรายละเอียดต่างๆและการหารือแนวทางเพื่อความร่วมมือต่อไปในอนาคตต่อไป

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ – ข่าว
ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ – ภาพ

HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) executives propose the Smart Education and Smart Healthcare to KKU

https://www.kku.ac.th/11397

 

 

Scroll to Top