มข.จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564   โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานและให้โอวาท รศ.ดร.พงศกร  พรรณรัตนศิลป์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงาน โดยมี นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม ณ  ห้องประชุมสายสุรี  จุติกุล  คณะศึกษาศาสตร์ และ Online ผ่านระบบ Zoom Webinar

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พงศกร  พรรณรัตนศิลป์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า การปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการที่จะสนับสนุนและเอื้ออำนวยให้การศึกษาของนักศึกษาประสบความสำเร็จ ตามความประสงค์ที่นักศึกษาและหลักสูตรได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้

“ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 นี้ มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจำนวน 1,651 คน และมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,121 คน  โดยจำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 208 คน นักระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 37 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 876 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 145 คน จากประเทศลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์  ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ด้วยความยินดียิ่ง นอกจากนี้ยังมีรายการที่แนะนำกระบวนการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่จะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามความประสงค์” รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากการศึกษาในระดับนี้เป็นการศึกษาของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ และเป็นการศึกษาที่ไม่ใช่วิชาชีพพื้นฐานแต่ว่าเป็นการศึกษาที่ต่อยอด

“การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีสิ่งที่นักศึกษาใหม่ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ คือ 1 จะต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น 2 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพราะฉะนั้นงานที่จะหนักคืองานด้านการวิจัย และ การศึกษาอิสระ  อย่างไรก็ตามผลลัพธ์จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักศึกษาเอง และ ต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากการสร้างองค์ความรู้นั้น นักศึกษาได้สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สถาบัน รวมไปถึงสังคม

นอกจากนี้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีสิ่งที่นักศึกษาต้องปรับตัว โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้คุ้นเคยกับระบบ หรือสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการปฐมนิเทศในวันนี้จึงเป็นประโยชน์ ที่จะทำให้ทุกท่านได้ทราบระบบต่างๆ ที่จะสนับสนุนการศึกษาของท่าน อย่างไรก็ตามในขณะที่ท่านศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะมีหน้าที่ดูแลท่าน ร่วมกับคณะ เพราะฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการปฐมนิเทศ ขอถือโอกาสนี้ให้พรให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ได้เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ตามที่ตั้งใจไว้ทุกคน”อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ภายหลังให้โอวาทเป็นการถาม-ตอบ เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การลงทะเบียนผ่าน Website ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (ออนไลน์)  โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศและการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์  บุญจวง คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ทั้งนี้การปฐมนิเทศที่ตามคณะที่สังกัดรายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : ชายชาญ หล้าดา

KKU holds the orientation ceremony for the new graduate students, first semester, 2021

https://www.kku.ac.th/11393

Scroll to Top