เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

วิทยากรหลัก/วิทยากรพิเศษ

คณาอาจารย์มหาวิทยาลัย/นักวิชาการระดับประเทศ นักปรับปรุงพันธุ์และนักขยายพันธุ์ชื่อดังจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานระดับประเทศ และผู้รับรองมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานภาครัฐ

 เนื้อหา (แต่ละ module เทียบเท่า 3 หน่วยกิต)

Module 1: การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเชิงการค้า: ปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม การทดสอบพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์และเทคนิคสำคัญ และการปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีสมัยใหม่

Module 2: เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์: ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ลูกผสม การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช และกระบวนการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์พืช

Module 3: เทคโนโลยีการตรวจแปลงและตรวจสอบสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์: ความสำคัญของโรคเมล็ดพันธุ์และการเกิดโรค การวินิจฉัยความผิดปกติของพืชที่เกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืช แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวินิจฉัยโรคพืช การวินิจฉัยความผิดปกติของพืชที่เกิดจากสิงไม่มีชีวิต การวินิจฉัยโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต แนวทางการจัดการโรคพืชแบบบูรณาการ (IPM) และการวินิจฉัยโรคในแปลงปลูก

 สำหรับผู้สนใจ

ประเภทที่ 1: เรียนตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 3 เดือน ได้ใบประกาศนียบัตร (คัดเลือก 30 คน เท่านั้น ฟรีค่าใช่จ่าย) แต่ละ module เทียบเท่า 3 หน่วยกิต สามารถเก็บไว้และเทียบโอนหน่วยกิตได้ในกรณีที่ต้องการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภทที่ 2: ร่วมฟังบรรยายพิเศษ ผ่าน Zoom (ฟรี ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องลงทะเบียนในระบบ)

30 คน/รุ่น (เฉพาะประเภทที่ 1) 1 รุ่น/ปี เริ่ม ก.ค. 2564 ถึง ต.ค. 64 (3 เดือน) 240 ชม./รุ่น

 

รูปแบบการเรียน

บรรยายและทำกิจกรรมบางส่วนผ่านระบบ Zoom ฝึกภาคปฏิบัติ (10 วันเต็ม) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานเกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น

 

คุณสมบัติผู้ศึกษา

การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

นักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ นักผลิตเมล็ดพันธุ์ นักตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผู้รับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ Smart Farmer ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักศึกษาจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง หน่วยงานอิสระ

 

ช่องทางติดต่อ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Email: bsuriharn@gmail.com; Tel. 0850059296 (คุณเดช สุริหาร)

โปรดส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 มิถุนายน 64 และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสำรอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 64

สมัครเข้าร่วม https://forms.gle/tkBYeLa1fHBXQssm7

Scroll to Top