อธิการบดี ร่วมประชุมการบริหารจัดการโครงการ Smart City Operation Center มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15.0 0 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ Smart city Operation Center  (SCOPC) ภายใต้ Big Rock Project มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น  6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Smart City Operation Center (SCOPC) จัดตั้งที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงาน ที่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้และเป็นประโยชน์หากนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการเกษตร ด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาเมืองได้ ส่วนการประชุมมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้  แนวทางการใช้บริการ   โครงการ KKU Smart city   โครงการ Khon Kaen Smart city  โครงการวิจัยบริการวิชาการ โครงการบริการสาธารณะ การบริหารรายได้ รายจ่าย งบประมาณ

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ซ้าย) ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ขวา)
รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี
รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว จิราพร ประทุมชัย

ภาพ ชายชาญ หล้าดา

Khon Kaen University President joins the meeting of the Smart City Operation Center Project

https://www.kku.ac.th/10871

Scroll to Top