ประชุมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ Rethinking The Future of Education

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ และหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Online โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมประชุม ทั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Future of Education โดย คุณอริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director, SEAC และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้แถลงผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานที่บุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “ด้วยสถานะการในปัจจุบันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ปัจจัยเกือหนุนและปัจจัยความท้าทาย ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 และสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการกวาดสัญญาณเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายใน ภายนอก ที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในอนาคต โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ที่จะได้ร่วมบรรยายและถ่ายทอดให้เห็นถึงปัจจัยแนวโนมของการศึกษาในอนาคต เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนา คณะศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

Faculty of Education’s meeting on Strategic Planning, ‘Rethinking the Future of Education’

https://www.kku.ac.th/10638

Scroll to Top