อธิการบดีเป็นประธานประชุมกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3

        จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการแต่งตั้งกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการซึ่งมีคณะกรรมการจากผู้บริหารฝ่ายต่างๆและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของภาครัฐในการประสานความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น

        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีชั้น 6 ได้มีการประชุมกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการภายในห้องประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference มายังห้องประชุม ประธานในการประชุมได้นำเข้าสู่วาระตามลำดับ โดยขอให้มีการรายงานความก้าวหน้าที่สำคัญในเรื่องของแผนการจัดหาวัคซีนจากทางจังหวัดตลอดจนแผนการฉีดวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์กับทางจังหวัดได้หารือกัน เป็นเรื่องแรกในการรายงานจาก รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
        รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า แผนการจัดการวัคซีนของทางจังหวัดที่เคยแจ้งไว้ว่าจะมีวัคซีนมาให้บริการประชาชนในวันที่ 1 มิถุนายนนั้น ได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากวัคซีนยังไม่ได้รับการจัดสรรมา แต่ในระหว่างนี้ยังพอมีการฉีดในกลุ่มย่อยไปก่อนเช่นพระภิกษุสามเฌร ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง ในส่วนวันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไปนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และทางจังหวัดยังไม่ได้รับข้อมูลในเรื่องชนิดและจำนวนวัคซีน ส่วนในเรื่องการลงทะเบียนนั้นทาง สสจ.แจ้งว่าผู้ที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมไว้แล้วก็ให้ไปรับการฉีดตามนัดหมาย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ทราบมาว่ามีการทำระบบ “ขอนแก่นพร้อม” เพื่อให้ไปลงทะเบียนรวมทั้งให้หน่วยงานรัฐและเอกชนไปประสานงานโดยตรง แต่ทั้งนี้จากการที่มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วจำนวนกว่า 200,000 รายของจังหวัดขอนแก่นจึงทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะได้แจ้งยอดรายชื่อเหล่านี้ไปยังส่วนกลางเพื่อให้เป็นข้อมูลในการจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอซึ่งความชัดเจนของจำนวนวัคซีนคาดว่าจะราววันที่ 2-3 มิถุนายน นี้
        สำหรับวัคซีนชิโนแวครอบที่ 4 ของจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับมา 20,000 โดส ถูกจัดสรรไปแล้วในกลุ่ม อสม. ตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์ในภาคเอกชน และกลุ่มอื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีการจัดสรรมาถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพราะได้รับไปแล้วในรอบที่3 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
        ประธานในที่ประชุมกล่าวว่าในการดำเนินการในเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดตามที่ขอมา แต่กลุ่มที่เราต้องดูแลและติดตามการดำเนินการ อีกส่วนที่สำคัญคือบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จากการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านมาได้เห็นชอบที่จะให้มีการดูแลในกลุ่มบุคลากรนักศึกษาเป็นลำดับความสำคัญที่จะให้ได้รับการจัดสรรวัคซีนเช่นเดียวกับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา เช่นครู แต่สำหรับในขั้นตอนการปฏิบัติยังไม่เป็นที่ชัดเจน ซึ่งตอนนี้หลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนจากหมอพร้อมไปแล้ว การลำดับความสำคัญได้ถูกส่งมอบเป็นอำนาจของจังหวัด

         ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ระบบของการรับวัคซีนนั้นได้มีการให้ลงทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลในการเรียงลำดับไว้เท่านั้นเมื่อได้รับวัคซีนจัดสรรมาหรือวัคซีนเหลือในแต่ละเดือนก็จะนำข้อมูลนี้ไปเพื่อเรียกให้มารับการฉีดวัคซีน ในส่วนของบุคลากรเราที่จะไปลงทะเบียนกับระบบของจังหวัดก็จะได้รับการเรียกไปตามลำดับ  ส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เคยได้แสดงความประสงค์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเราได้ถามไปนั้นมีผู้ตอบกลับมาจำนวน 2,300 คนได้ถูกจัดเข้าไปในกลุ่มแรกของการฉีดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เราดูแล ยังเหลือมีผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการฉีดในระบบใดเลยอีกจำนวนประมาณ 2,700 คน
        ประธานได้เสนอให้มีการแยกรายชื่อบุคลากรเพื่อส่งให้คณะได้ไปสำรวจและติดตามประสานงานในกรณีที่อาจมีบุคลากรลงทะเบียนแล้วและอาจยังตกหล่น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ต่อไป
        ในส่วนของนักศึกษาซึ่งคณะกรรมการเราก็มีความคาดหวังที่จะให้นักศึกษาของเราได้รับการดูแลในเรื่องการฉีดวัคซีนให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 นั้นแต่เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้เราจะส่งข้อมูลความต้องการไปยังคณะต่างๆเพื่อให้คณะได้ไปรณรงค์ทำความเข้าใจในเรื่องนี้กับนักศึกษาต่อไป
       ในช่วงท้ายของการประชุมได้มีการพูดถึงการจัดการเรียนการสอนหลังจากเดือนกรกฎาคมได้ผ่านพ้นไปแล้ว หากบุคลากร-อาจารย์ได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 70 จะสามารถจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกับปกติได้

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ – เรียบเรียง
ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ – ภาพ