ศึกษาศาสตร์ร่วมกับ SEAC จัดสัมมนา Online “Empowering an Esarn Education Ecosystem” ร่วมสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน(SEAC) จัดสัมมนา “Empowering an Esarn Education Ecosystem” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ คุณอริญญา เถลิงศรี Managing Director, SEAC เป็นวิทยากรร่วมเสวนาให้มุมมองแนวคิดภายใต้หัวข้อ “Empowering an Esarn Education Ecosystem” มี ดร.ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ Head of Business Channel Education, SEAC เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบ Online โดยมีผู้เข้าร่วมสนใจรับฟังได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครู ร่วมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะบูรณการเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และ ครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่สำคัญเชิงระบบ ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทั้ง Up Skill และ Re Skill ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมอบผลลัพธ์ในแบบที่ผู้ออกแบบ และผู้เรียนต้องการ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) ที่จะร่วมพัฒนาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนด้วยตัวเอง การปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น รูปแบบดังกล่าวสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส่งเสริมให้คณะวิชาต่างๆพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เน้นพัฒนากลุ่มคนวัยทำงานให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างครูที่จะสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่เข้มแข็งและต่อยอดไปสู่ระดับประเทศต่อไป

Faculty of Education and SEAC hold an online seminar on “Empowering an Esarn Education Ecosystem” – KHON KAEN UNIVERSITY (kku.ac.th)

Scroll to Top