นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล 4th Place Grand Award โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron ISEF 2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ  จำนวน 2  โครงงาน  ในงาน Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (Regeneron ISEF 2021)  จัดโดย Society for Science ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2564  และ 16 – 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  โดยมี  64 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน  มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน (Finalist students)  1,833 คน  มีจำนวนโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน 1472 โครงงาน แบ่งออกเป็น  21 สาขา  โดยได้ส่งตัวแทนและรับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

โครงงานเรื่อง การพัฒนาการเลี้ยงด้วงเต่าเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช  (Development of lady beetle cultivation for pest control)  สาขา สัตวศาสตร์ (Animal Sciences)  สาขาย่อย นิเวศวิทยา (Ecology) และ ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 (4th Place grand awards)  

ผู้พัฒนางาน: ด.ญ.วรินยุพา งามเจริญวงศ์   ด.ญ.นัยน์ปพร กำหอม และ ด.ช.ธนกร ศิลาพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์และอาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ
ผู้ให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงงาน: รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ และ
รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงงานเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมและการพัฒนาการเลี้ยงมวนเพชฌฆาตในการควบคุมแมลง ศัตรูพืชโดยชีววิธี (Behavior study and development of artificial nest for nurturing assassin bugs (Sycanus indagator Stal.) beneficial in biological pest control) สาขา สัตวศาสตร์ (Animal Sciences) สาขาย่อย พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)

ผู้พัฒนางาน: นางสาวนนทพร ศรีขา นางสาวณัฐธิดา เบญจปิยะพร และ นายภัทรภูมิ ทับทิม
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์กุลธิดา ทองนำ และอาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ ผู้ให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงงาน: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง
จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งโครงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยทั้ง 2  โครงงานนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9  ในเวทีค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thai Young Scientist Festival (TYSF) 2020) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

Students of KKU Demonstration School win the 4th Place Grand Award in Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (Regeneron ISEF 2021)

https://www.kku.ac.th/10592