สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จับมือภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเปิดการอบรม“สร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา”โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวถึงที่มาของการประชุม ต่อด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง Corporate Social Responsibility โดย MR Hideki Shoji CEO of Toyo System โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


       

        เมื่อเริ่มเปิดการอบรม รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวนำผ่านระบบ video conference มายังห้องประชุมว่า ต้องขอบคุณ MR Hideki Shoji ที่สละเวลาในการเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อการสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Toyo System Co., LTD.กับThe Mathematics Certification Institute of Japan กับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้รับความรู้ประสบการณ์ โดยในนักศึกษาเหล่านี้ยังมีนักศึกษาจากต่างชาติที่มาจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมด้วยนับเป็นการขยายผลทางการศึกษาที่จะได้เพื่อการตระหนักและเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต นักศึกษาทั้งหมดมีพื้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย สึกุบะ University of Tsukuba และเครือข่ายอยู่เป็นประจำ

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

        “ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญของโลกและในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่จะแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 3 ปีที่ผ่านมาได้ social impact rankings ในการตอบโจทย์เรื่องนี้จนได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 2 ปีซ้อน ซึ่งในการสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเป็นการตอบโจทย์การทำงานร่วมของเรากับภาคเอกชนอย่าง Toyo System Co., LTD.ซึ่งต้องขอบคุณที่มาร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนางานด้าน CSR เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันในอนาคตตามที่ MR Hideki Shoji CEO of Toyo Systemได้เคยให้ไว้ “ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าว


       

        การอบรม“สร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา”เกิดขึ้นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “สร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา”ระหว่าง Toyo System Co., LTD.กับThe Mathematics Certification Institute of Japan กับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือกันไปเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมหาวิทยาลัยในการทำงาน CSVร่วมกับเอกชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน ทั้งนี้ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
        สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น IRDTP for ASEAN ได้มีบทบาทหน้าที่หลักตามโครงการในการ ออกแบบและฝึกอบรม โครงการ กิจกรรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย รวมทั้งปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมตลอดช่วงของการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดหานักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมหลักสูตร โครงการ กิจกรรม จึงทำให้เกิดการอบรมขึ้นในครั้งนี้

MR Hideki Shoji CEO of Toyo System วิทยากรด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง Corporate Social Responsibility

ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ – อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top