มข.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร อาทิ รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ. สรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ภานุพงษ์ วันพันปัก ผู้แทนศิณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิรัช วงศานันท์วัฒนา ผู้แทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการที่จิทัล รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร นางสาวอรสา ทองโคตร อาจารย์อาภาศร์ โสธรวิทย์ อาจารย์กิตติพจน์ จรูญธรรม และ นางสาวณัฐพร วงค์แก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ เข้าร่วมการประชุม

ภายในการประชุมได้มีการรายงานผลการรับนักศึกษาในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ (Admission) พร้อมรับอาจารย์ใหม่ 6 อัตรา จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา โดยการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ได้จัดการเรียนในแบบชุดวิชา และเป็นการสอนแบบ Flipped Classroom และรายงานความคืบหน้าการสร้างความร่วมมือกับสมาคมการการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ นักศึกษาจะได้ความรู้และทักษะที่ครบถ้วนจากสถาน ประกอบจริง รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมจัfการเรียนการสอนด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาการขออัตรากำลังประจำปี 2565 เพิ่มอีก เพื่อให้ครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ การพิจารณาการบริหารงบประมาณและอัตรากำลัง และการพิจารณาสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรต่อไป

KKU holds a Steering Committee meeting on the Master Degree Program in Business Administration for Digital Entrepreneurs

https://www.kku.ac.th/10577

Scroll to Top