มข.พร้อมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ! เชิญชวนประชาคมลงทะเบียน เช็คความเรียบร้อย จองฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 มีวาระการประชุมสำคัญ อาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะแพทยศาสตร์ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่องแผนการฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการฉีดวัคชีน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในการประชุมครั้งนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวย้ำถึง 2 เป้าหมายหลัก คือ

1) การหาแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการ ทั้งในด้าน ระบบคอมพิวเตอร์  สถานที่ในการให้บริการการฉีดวัคซีน

2 ) การดำเนินงานครั้งนี้ มุ่งดูแลประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนครอบครัวญาติสายตรง อาทิ บิดา มารดา และบุตร โดยมีการวางแนวทางเพื่อให้สามารถได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในมหาวิทยาลัย

โดยลำดับการฉีดตามที่รัฐบาลกำหนด มีดังนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อให้มีชื่อเพื่อสิทธิ์รับวัคซีนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

สำหรับบุคลากร บันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองที่ https://i.kku.ac.th/

สำหรับญาติ เพิ่มญาติตนเองที่  https://i.kku.ac.th/

  1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอพ “หมอพร้อม” เพื่อจองโดย เลือก                                                    “ศูนย์ฉีดเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น – รพ.ศรีนครินทร์”

ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี จองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่มีโรคกลุ่มเสี่ยง 7 โรค จองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ตรวจสอบตนเองได้จากแอพหมอพร้อม)

ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี จองได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นต้นไป (หรือตามที่รัฐบาลกำหนด)

ทั้งนี้ขอให้บุคลากร นักศึกษา และญาติ ร่วมกันจองเวลาเพื่อฉีดวัคซีน ตามสิทธิ์และวันเวลาที่จองได้ให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแนวทางในการเปิดศูนย์ประสานงานวัคซีน COVID-19 เพื่อให้ บุคลากร นักศึกษา ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะประชุมในครั้งถัดไปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้

KKU builds herd immunity by inviting the community to register for Covid-19 vaccination and is getting everything ready! .

https://www.kku.ac.th/10572

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : ชายชาญ หล้าดา

Scroll to Top