กิจกรรม KKU-FHU Rehabilitation Season School Online 2021 Comprehensive Lectures & Group work

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Fujita Health University จัดการประชุมวิชาการ KKU-FHU Rehabilitation Season School Online 2021 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก Fujita Health University ประมาณ 20 คนประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดและนักศึกษาอรรถบำบัดจำนวน 7 คน วิทยากรและผู้จัดงานประมาณ 13 คน  สำหรับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 คน วิทยากรและผู้จัดงานประมาณ 10 คน

กิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำตัวตัวแทนจากแต่ละมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำเสนอการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมในหลักสูตรจากคณาจารย์ของแต่ละสถาบัน  สำหรับการบรรยายวิชาการประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ 6 เรื่อง [สถาบันละ 3 เรื่อง] โดยมีเนื้อหาครอบคลุมงานทางด้านกายภาพบำบัดที่หลากหลายมิติ ได้แก่ การฟื้นฟูผู้ป่วยความจำเสื่อม การวิเคราะห์การเดิน การประเมินพัฒนาการในเด็ก การนวดไทย การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง การนวดแผนไทย การฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ รวมถึงบรรยายวิชาการแบบสั้น 4 เรื่อง [สถาบันละ 2 เรื่อง]  และมีการทำกรณีศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Fujita และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแลและร่วมอภิปรายกรณีศึกษา

กิจกรรมนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และคงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดเรื่อง COVID-19 อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษาหน้า ที่สถานการณ์ระบาดของ COVID -19 ได้คลี่คลายลงทั้ง สองมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการปรับการแลกเปลี่ยนและดูงานของนักศึกษา ให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนหน่วยกิต โดยใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์

ข่าว-ภาพ: อ.ดร.เสาวณีย์ นาคมะเริง

 

Scroll to Top