หุ่นยนต์บรรณารักษ์ มข. (Librarian Bot) ยืนหนึ่งบนเวที AIS 5g Bring future today

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน): AIS โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามในครั้งนั้น วัตถุประสงค์ของการ MOU เพื่อการศึกษา วิจัย ทดลอง ทดสอบ บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีระบบ 5G รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัย และทดสอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักหอสมุด ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงสุดยอดนวัตกรรม 5G ในงาน AIS 5g Bring future today ณ สามย่านมิตรทาวน์ นำโดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด เข้าร่วมแสดงในผลงาน 5G Smart Little Robot Companion หุ่นยนต์อัจฉริยะทำงานผ่าน 5G

 รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวถึงที่มาของการนำหุ่นยนต์อัจฉริยะเข้ามาทำงานในห้องสมุดว่า นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) นำมาใช้ให้บริการข้อมูลบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยหุ่นยนต์บรรณารักษ์ตัวแรกในประเทศไทย ให้กับนักศึกษา และผู้ใช้บริการ สามารถสื่อสารโต้ตอบได้เสมือนจริง นวัตกรรมการบริการนี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ปรับปรุงภาพลักษณ์ช่วยให้พื้นที่ห้องสมุดไม่ใช่ที่เก็บหนังสือเพียงอย่างเดียว และยังให้เป็นทั้ง แหล่งเรียนรู้และสนามเด็กเล่น มีของเล่น มีเครื่องเล่นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ใช้บริการในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดกลไกการเรียนรู้ทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

นายกนก มีกุญชร นักสารสนเทศ สำนักหอสมุด หนึ่งในทีมพัฒนาชุดคำสั่งหุ่นยนต์บรรณารักษ์ (Librarian-Bot) ได้ให้ข้อมูลว่า Bannee และ Bookky เป็นหุ่นยนต์บรรณารักษ์ (Librarian-Bot) ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถพูดคุยและตอบคำถามแก่ผู้มาใช้งาน เทคโนโลยี 5G ช่วยให้การจดจำทาง การสั่งการ Smart Connected devies และการตอบสนองของหุ่นยนต์เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

ภาพ: รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ / นายภานุวัตร อุทัยบาล

Scroll to Top