ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ A.I. Experiential Learning Programs รับใบประกาศนียบัตรและนับเป็น Non-Degree Credit ได้

A.I. Experiential Learning Programs

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ A.I. Experiential Learning Programs รับใบประกาศนียบัตรและนับเป็น Non-Degree Credit ได้

A.I. Experiential Learning Programs
A.I. Experiential Learning Programs

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ ในครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Experiential Learning Programs) เพื่อรับประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน A.I. Blockchain, Cloud Computing, Big Data, Edge Computing และQuantum Computing โดยมีวิทยากรชั้นนำมาแชร์ประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในหลายรูปแบบเช่น

– สัมมนาออนไลน์

– นิทรรศการออนไลน์

– ฝึกอบรมออนไลน์

ผู้ที่สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรและสามารถนับเป็น Non-Degree Credit ได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 22 มิถุนายน 2564 และเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ตามที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2564 (เวลาตามตาราง)  ลงทะเบียนได้ที่  https://vconf.kku.ac.th

สำหรับกำหนดการ คลิ๊กได้ที่นี่ https://kku.world/97lws

สำหรับโครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Experiential Learning Programs) จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
  2. เพื่อส่งเสริมให้นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อส่งเสริมให้พัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

โดยกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบสร้างประสบการณ์สามารถต่อยอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรมในทิศทางใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อปรับใช้และเสริมศักยภาพใน 3 สาขาคือ ด้านสุขภาพ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้ในโครงการนี้สามารถสะสมหน่วยกิตทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้เชิงลึกขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชั้นสูงให้กับผู้เข้าร่วม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การวิจัย และสามารถเทียบโอนหน่วยกิต ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และ บัณฑิตวิทยาลัย ได้อีกด้วย

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

A.I. Experiential Learning Programs
A.I. Experiential Learning Programs
A.I. Experiential Learning Programs
A.I. Experiential Learning Programs

 

Scroll to Top