อธิการบดี มข. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม คณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

      ที่ประชุม ได้มีการกำหนดแนวทางร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชน บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการจัดทำแผนการฉีดวัคซีนฯ การสื่อสารให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

 

ข่าว : วัลยา  ภูงาม

ภาพ : อภิฉัตร  มณีจักร์

KKU President chairs the meeting of the Steering Committee for Covid-19 Vaccination of Khon Kaen University

https://www.kku.ac.th/10530

Scroll to Top