อธิการบดี มข. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ  การช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ประจำปีการศึกษา 2564 มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัย การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ค่านิยมองค์กร การขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Rankings

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดของการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ 043 2021 90 ภายใน 48192, 48193, 48194

ข่าว : วัลยา  ภูงาม

ภาพ : บริพัตร  ทาสี

 

Scroll to Top