มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ ณ ห้องประชุมสารสินชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เข้าร่วมประชุม ระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

การประชุมมีวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

4.3 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

5.2 (ร่าง)ข้อบังคับมหวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกซนหรือหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2)

5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน

และการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2)

5.4 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

5.5 การดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

5.6 ขอขยายเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

5.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

5.8 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก

และพิจารณากำหนดวงเงินร่วมลงทุน

5.9 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

5.10 การรับรองหลักสูตรที่เป็นสากล AUN QA และ WFME ไปใช้ในการประกันคุณภาพกายในของคณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมที่น่าสนใจมีดังนี้

จากยุทธศาสตร์ด้าน  People มีการดำเนินการ ตามนโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต Education Transformation อาทิ

สำนักบริการวิชาการร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต กับคณะเทคนิคการแพทย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ในการนำองค์ความรู้ระหว่างคณะมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re Skills) และ การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Up Skills)

การพัฒนาหลักสูตร Outcome-based education (OBE) โดยฝ่ายการศึกษาฯร่วมประชุมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

การจัดตั้ง KKU Virtual University: KKU Academy เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (virtual university) บน Online platform

การดำเนินการตามตามนโยบาย Research Transformation  อาทิ

การประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การปรับปรุง OKRs ของฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การถ่ายทอดผลลัพธ์และตัวชี้วัด OKRs รายไตรมาส 2/2564

การสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจร่วมกับนักวิจัย โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในการพัฒนา energy storage ร่วมกับ กฟผ. เพื่อนำไปใช้ในโรงงาน

คณะแพทยศาสตร์ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิดโดยการพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 10 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โควิด -19 พร้อมจัดพิธีรับมอบ PAPR Suit และหุ่นยนต์ส่งของ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์

การดำเนินการตามตามนโยบาย Academic Service Transformation อาทิ

การส่งเสริมการปลูกโกโก้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การกำกับติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้จัดเวที นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน ของ 16 ส่วนงานในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 และ สะท้อนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน

การใช้ฐานข้อมูลจากโครงการ U2T เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านวังผาดำ ตำบลวังสวาป อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

การดำเนินการตามนโยบาย Academic Service Transformation อาทิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัด และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนโรงพยาบาลสนามขนาด 258 เตียงสำหรับผู้ป่วยโรคระบาดโควิด-19 เป็นโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้าน  Ecological มีการรายงานผลด้าน Internationalization โดยยกการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Social Impact Rankings เมื่อเมษายน 2564 ที่พบว่าในปี 2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ ที่ 201-300 ของโลก และอันดับ 4 ของประเทศไทย

นอกจากนี้จากยุทธศาสตร์ด้าน  Ecological การดำเนินการตามนโยบายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสององค์กร อาทิ ด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานหมุนเวียน และพลังงาน Solar Energy ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้าน Green Campus ของ มข. นอกจากนี้ ยังได้มีแผนร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบขนส่งด้วยพลังงานสะอาดใน มข. อีกด้วย

ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ Innovation in Medical Pedagogy, Curriculum and Technology (Impact Symposium 2021) โดย Harvard Medical School, USA เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาจาก Teaching Paradigm สู่ Learning Paradigm

การดำเนินการตามนโยบาย Digital Transformation อาทิ

การจัดระบบสอบออนไลน์ KKU Exam ที่มีความพร้อมของระบบ สามารถรองรับผู้เข้าสอบได้พร้อมกันถึง 3,000+ คน ในเวลาเดียวกัน โดยรองรับรูปแบบข้อสอบ 25 รูปแบบ สามารถเปิดใช้งานร่วมกับโปรแกรม Safe Exam Browser เพื่อ Lock หน้าจอจำกัดการใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ และยังสามารถป้องกันการ Capture หรือแชร์หน้าจอ

ทีมงาน KKU Smart City และ KK-SCOPC จัดทำระบบข้อมูลแผนที่ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นแผนที่ Timeline ผู้ติดเชื้อ มีการแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงข้อมูล (Update) ตรงจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การดำเนินการตามนโยบาย Great Place To Live อาทิ

การพัฒนาระบบจราจร โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้ปรับปรุงติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางข้าม ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเซฟเฟอร์โรดส์ จำนวน 8.5 แสนบาท

มีการพัฒนาระบบ Smart Security: Smart gate โดย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยได้มีการประชุมใน ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart Security System)ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากยุทธศาสตร์ด้าน  Spiritual มีการดำเนินการ ตามนโยบาย Collaboration/Coordination Projects อาทิ การจัดงานเชิดชูกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ

การจัดงานประเพณีสงกรานต์ “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่พุทธบูชา พิธีบูชาหลวงพ่อ พระศรี 50 ปี มข. พิธีตักบาตรดอกไม้ การสรงน้ำพระพุทธรูป การแสดงศิลปวัฒนธรรม (หมอลำ/แตรวง) การประกวดขบวนแห่ การประกวดนางสังขาน การประกวดตบประทาย และการประกวดภาพถ่าย

Scroll to Top