อธิการ มข. ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานหลักสูตร AI

วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 9.00 น.รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา  (Artificial Intelligence in Education) ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีรศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และผู้แทนคณะทำงานจากทุกคณะวิชาร่วมประชุม

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวให้นโยบายและทิศทางการทำงาน แก่คณะทำงาน ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาให้สอดคลองกับนโยบายการผลิตบัณฑิตในอนาคต ที่มีทักษะความสามารถเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จึงพยายามตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา สนับสนุนการเกิดหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา (Artificial Intelligence in Education) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิชาต่าง ๆ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3244/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา  คือทุกท่านในที่นี่นี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะทำงานจะบรรลุเป้าประสงค์ผลิตหลักสูตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของประเทศชาติต่อไป

ข่าว / ภาพ : จิราพร ประทุมชัย

KKU President acts as the advisor at AI Curricular Committee Meeting

https://www.kku.ac.th/10407

Scroll to Top