มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานกรรมการ นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 มีหัวข้อการประชุม อาทิ การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้แนวคิดในการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 โดยได้มอบหมายให้ ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ซึ่งการจัดตั้งครั้งนี้มีเป้าหมาย ในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ด้านคอมพิวติง Computing) สู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

Scroll to Top