ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) – 30 เม.ย. 64


ดาวน์โหลด pdf

Scroll to Top