คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ติวเข้มบุคลากรลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบเทมเพลตและการประชุมประจำสัปดาห์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (U2T)  ณ  สมาชิกตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ในเดือนมีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ในโครงการ  ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลผ้าพื้นถิ่น ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น   นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกจ้างงานประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแล เพื่อจัดทำเอกสารงบประมาณ เบิกพัสดุของโครงการ  และแนวทางการรายงานข่าวนำเสนอของดีตำบล  นำไปสู่การออกแบบเทมเพลตที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงตัวตนชุมชน นำข้อมูลไปอัพโหลดในเพจ  Facebook โครงการของตำบล  นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ เพื่อสื่อสารในการทำงานเพื่อนำไปสู่ความเป็น Team work  ขับเคลื่อนชุมชนให้สำเร็จอย่างยั่งยืน

Scroll to Top