อธิการบดี มข. ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 ปีแห่งการก่อตั้ง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 14 ปีแห่งการก่อตั้ง วางรากฐานความรู้การปกครองท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ห้อง 108 รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 14 ปี ซึ่งประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายสังฆทานและจตุปัจจัย โดยมี รศ. ดร.  พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงความเป็นมาและแนวทางการบริหารคณะ

คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า “วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2564 แต่เนื่องด้วยตรงกับวันหยุดจึงได้เลื่อนการจัดมาเป็นวันที่ 5 เมษายน 2564 และวันนี้ถือเป็นวันครบรอบ 14 ปีแห่งการก่อตั้ง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ถือกำเนิดขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นสถาบันที่มุ่งส่งเสริมการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารตามแนวทางของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของอาเซียน ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้ผลิตบัณฑิตกว่าหมื่นคนออกไปรับใช้สังคมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตเหล่านี้กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยฯ ยึดมั่นในภารกิจสร้างองค์ความรู้และอุทิศตนให้แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันชั้นนำของโลกทางด้านการบริหารท้องถิ่น การดำเนินภารกิจของวิทยาลัยฯ เราคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันการศึกษาที่อุทิศการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง”

Scroll to Top