ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดละครในเวที “แก่นอีสานวัฒน์” ปีที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 และทำการคัดเลือก 10 ทีม เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาละครจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการละคร โดยในรอบแรก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก

 

 • คุณสมบัติของสมาชิกในทีมที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยมีหลักฐานครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • โครงเรื่อง (Plot) หรือ เรื่องย่อละคร โดยมีความยาว 3 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งเรื่องราวที่นำเสนอต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความเป็นอีสาน” ได้แก่ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ คติชนอีสาน ฯลฯ
 • เนื้อเรื่องจะต้องเขียนขึ้นใหม่ หากต้องดัดแปลงจากวรรณกรรมหรืออ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใด ต้องไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และบทละครจะต้องไม่เคยนำเสนอผ่านสาธารณะหรือแข่งขันในเวทีประกวดอื่น ๆ มาก่อน
 • เรื่องราวต้องเชื่อมโยงและแสดงให้เห็นถึงความคิด (Concept) ของการประกวด คือ “แก่นอีสานวัฒน์” ที่มีคุณค่าและทันสมัย
 • กำหนดส่งใบสมัครและโครงเรื่อง/เรื่องย่อ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่

คุณอรจิรา หัตถพนม โครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ แก่นอีสานวัฒน์”        

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง    

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  (นับวันประทับตราไปรษณีย์)

 • สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSejXkXNuj…/viewform
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (จำนวนทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนตามความเหมาะสม) ทางเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://fa.kku.ac.th/
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม จะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาละคร จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านละครเวที หากทีมใดไม่เข้าร่วมการอบรมจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด โดยจะจัดค่ายอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564
 • หลังจากขั้นตอนที่ 2 ทุกทีมจะต้องกลับไปพัฒนาผลงานละครให้เต็มรูปแบบ
 • ทั้ง 10 ทีม จะเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะได้รับการจัดสรรเวลาเพื่อเข้าฝึกซ้อมในโรงละครระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ภายใต้การควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โรงละครและทีมงานโครงการฯ และทำการจับฉลากลำดับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 สิงหาคม 2563  เพื่อนำเสนอผลงานในวันที่ 28 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 00 น. พร้อมพิธีมอบรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

คุณสมบัติของทีมที่เข้าประกวด

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง  20 จังหวัด  โดยมีสมาชิกไม่เกิน 30 คน ประกอบด้วย

 • นักเรียน จำนวนไม่เกิน 25  คน
 • ครูที่ปรึกษา/ควบคุมทีม จำนวนไม่เกิน 5  คน

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการประเมินและให้คะแนนผลงานตามหัวข้อประเมินดังนี้

 • คุณภาพผลงานละครตามเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์จะประกาศให้ทราบในช่วงอบรม)
 • ผลงานละครสามารถสะท้อนความคิดหลักของโครงการ “แก่นอีสานวัฒน์”
 • ความยาวของการแสดง 20 นาที (หากเวลาเกินจะปรับลดคะแนนรวม 5 คะแนน/นาที)

 

Scroll to Top