จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon

สำนักข่าว : Tigernews

URL : https://www.tigernews.tv/2021/03/25/326778/

วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2564

            

เมื่อวันนี้วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อเนก เจริญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) คณะวิทยากร กำนัน คณาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีตำบลที่เป็นพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาดำเนินโครงการในพื้นที่จำนวน18 ตำบล ซึ่งอยู่ใน 7 อำเภอ โดยการจ้างงานนิสิต นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และประชาชนทั่วไป มาประจำพื้นที่ตำบลต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทราบว่าได้เริ่มลงพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงมุมมองการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดประชุมขึ้นในวันนี้ ให้เป็นเวทีแห่งการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด ทั้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ให้ได้รับรู้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยลงมาทำอะไรในพื้นที่ และส่วนราชการในพื้นที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนในด้านใดและจังหวัดจะใช้เวทีนี้เป็นเวทีในการสื่อสารว่าจังหวัดต้องการอะไรจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T)

นายชยันต์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า.- เพื่อนำไปสู่การบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดมุ่งหวังที่จะให้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T สร้างประโยชน์แก่จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลตำบลเพื่อนำไปสู่การเป็นฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมในวันนี้ จะเป็นกลไกร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างตำบลต้นแบบในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดในโอกาสต่อไป

Scroll to Top